Shaping the future of animal health
한국

뉴트리플러스겔

카테고리: 영양제

축종: 고양이, 개

뉴트리플러스겔 picture

 

수의사의 지시에 따라 사용하세요

 

포장단위

4.25 온스 (120.5g)입 튜브

 

사용방법

개와 고양이에 다음과 같이 먹입니다

가. 체중 5kg 당 본제 1-2 티스푼 (1티스푼 = 5ml)을 1일 1 회 먹인다.

나. 식욕이 없을 때는 체중 5kg 당 본제 2-4 티스푼을 1 일 1 회 먹인다.

다. 본제를 쉽게 먹이기 위해서는 먼저 소량을 입에 넣어준 다음 나머지 양을 먹인다.

라. 대부분의 동물도 본제를 먹이에 섞어주는 것을 좋아한다.

 

효능 및 효과

개와 고양이가 잘 먹게 처방 된 비타민과 미네랄이 함유된 종합 영양제

 

Nutri-Plus gel style.png

 

원료약품 및 분량

본제 100g 중

 • Vitamin A ------------------------------------ 17635IU
 • Vitamin D ------------------------------------ 882IU
 • Vitamin E ------------------------------------ 106IU
 • Thiamine HCl (B1) -------------------------- 32.25mg
 • Riboflavin (B2) ------------------------------ 3.50mg
 • Pyridoxin HCl (B12) ------------------------- 17.60mg
 • Cyanocobalamine (B12) --------------------- 35.35mg
 • Nicotinamide --------------------------------- 35.25mg
 • Calcium pantothenate ----------------------- 35.25mg
 • Folic acid ------------------------------------- 3.50mg
 • Iron ------------------------------------------ 8.80mg
 • Iodine ---------------------------------------- 8.80mg
 • Manganese ---------------------------------- 17.65mg
 • Magnesium ---------------------------------- 7.00mg

 

주의사항

수의사의 지시에 따라서 사용할 것.

 

저장방법

실온보관

뉴트리플러스겔